آدرس شعبه 1 : استان تهران - خيابان شيراز جنوبي - شركت شباهنگ سبز شهر 

آدرس شعبه 2 : استان البرز - كرج - شهرك احمديه - بلوار شريعتي - شركت شباهنگ سبز شهر


تلفن همراه:     مهندس موسوي 5799700-0933  - 7500959-0930  

تلفکس:  32307606- 026

E-mail: Shabahang.sabz@yahoo.com