آراليا (فاتسيا‍ژايونيكا)

نام فارسي اصيل: ندارد

نام انگليسي: 

نام علمي:

گياهي مقاوم به به تغييرات درج حرارت، متعلق به خانواده آرالياسه، برگ ها شبيه پاپيتال و پنجه اي با هفت بريدگي عميق، هميشه سبز با رنگ سبز روشن و براق، سريع الرشد و ارزان و نگهداري از آن ساده است.
نيازها: 

نور: مكان هاي پر نور را ترجيح مي دهد ولي در نيم سايه و نيم آفتاب قابل نگهداري است.

آبياري: خاك را در تابستان هميشه مرطوب نگهداريد در تابستان هفته اي دوبار و در زمستان هفته اي يكبار آبياري نماييد.

رطوبت: در تابستان هر روز و در زمستان هفته اي دو بار نياز به غبار پاشي دارد، گياه شديدا" رطوبت دوست است.