شركت شباهنگ در زمينه  مشاوره و نظارت در ساخت  آماده خدمت رساني به شما مي باشد.  پروژه های ساختمانی به دلیل اهمیت منحصر به فرد خود از جنبه های مختلف از جمله؛ پرهزینه بودن، تخصصی بودن کار و نیاز به برون سپاری از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در این گونه پروژه ها با توجه به اینکه روند تکمیل و پیشرفت پروژه ها و نظارت بر حسن انجــــام کار پیمانکــاران توسط افراد غير متخصص و يا نیروهای بومی سازمان که عهده دار وظایف خــــاص خود هستند، امکـــان پذیر نمی باشد و از سویی تجدید عملیات فنی جهت رفع کمبودهــا و نـارسایی هـــای پروژه در انتهای کـــار مستلزم پرداخت هزینه های سنگین است. دراين هنگام است که نقش برخورداری از مشاور مجرب، نظارت و حساسیت وظایف ناظر بیش از پیش آشکار می شود. ناظر پروژه از سویی به عنوان امین و نماینده کارفرما بر روند اجرای پروژه و فعالیت های پیمانکار نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه ای وی ایجاب می نماید تا به هنگام لزوم از منافع کارفرما و پیمانکار به طور یکسان در جهت تكميل پروژه حمایت نماید. براي اطلاع بيشتر از جزئيات با ما تماس بگيريد.