طراحي و اجراي نما:

یکی دیگر از ضوابط شهرداری در مورد نمای ساختمان در مورد هماهنگی با محیط اطراف است. نمای هر ساختمان در شکل‌ دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود. كار گروه شباهنگ با اطلاع از ضوابط شهرداري و با تيم حرفه اي در زمينه طراحي و اجراي نماي ساختمان حاضر به خدمت رساني به شما مالكان و سازندگان محترم مي باشد.