كود كامل ماكرو


كود كامل ازته


كود كامل پتاسه


كود كامل قرمز


كود كامل مشكي


سوپر فسفات گرانول


این شركت  آمادگی خود را جهت تامین و  فروش انواع کود شیمیایی اعم از اوره، سوپر فسفات تریپل، دی و مونو امونیوم فسفات و انواع سولفات ها، نیترات ها، کودهای مایع و ... اعلام می دارد.